Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH GIẢM 57 Kb 10/10/2023 WORD
2 MẪU CV ĐỀ NGHỊ HOÀN TIỀN (DO HỦY ĐIỀU CHỈNH THAY THẾ HÓA ĐƠN) 33 Kb 10/10/2023 WORD
3 Phiếu cắt bấm chì (SEAL) 28 Kb 03/10/2022 WORD
4 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx Sử dụng đối với các hóa đơn sai MST, đơn giá, số lượng 29 Kb 20/02/2023 WORD
5 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx Sử dụng đối với các hóa đơn sai Tên doanh nghiệp, Địa chỉ 31 Kb 20/02/2023 WORD
6 Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN.docx 32 Kb 20/02/2023 WORD
7 Mẫu BIÊN BẢN THAY THẾ HÓA ĐƠN.docx 33 Kb 27/07/2023 WORD

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH GIẢM 57 Kb 10/10/2023 WORD
2 MẪU CV ĐỀ NGHỊ HOÀN TIỀN (DO HỦY ĐIỀU CHỈNH THAY THẾ HÓA ĐƠN) 33 Kb 10/10/2023 WORD
3 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH Sử dụng đối với các hóa đơn sai MST, đơn giá, số lượng 29 Kb 20/02/2023 WORD
4 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH Sử dụng đối với các hóa đơn sai Tên doanh nghiệp, Địa chỉ 31 Kb 20/02/2023 WORD
5 Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN 32 Kb 27/07/2023 WORD
6 Mẫu BIÊN BẢN THAY THẾ HÓA ĐƠN.docx 33 Kb 27/07/2023 WORD