Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Nhận container từ hoặc để bốc hàng trên tàu container được neo tại bến container hoặc tại bến sà lan
  • Chuyển container đến hoặc từ bãi container
  • Tiếp nhận và vận chuyển các container từ và lên phương tiện vận tải container
  • Di chuyển container rỗng đến và từ bãi container