Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Phiếu cắt bấm chì (SEAL) 28 Kb 03/10/2022 WORD
2 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH 2022 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai MST, đơn giá, số lượng….) 29 Kb 21/04/2022 WORD
3 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH 2022 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai tên, địa chỉ, nội dung) 31 Kb 21/04/2022 WORD
4 BẢN HỦY HÓA ĐƠN 2022 32 Kb 21/04/2022 WORD

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH 2022 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai MST, đơn giá, số lượng….) 29 Kb 21/04/2022 WORD
2 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH 2022 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai tên, địa chỉ, nội dung) 31 Kb 21/04/2022 WORD
3 BẢN HỦY HÓA ĐƠN 2022 32 Kb 21/04/2022 WORD