Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai MST, đơn giá, số lượng….) 28 Kb 28/07/2020 WORD
2 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai tên, địa chỉ, nội dung) 28 Kb 28/07/2020 WORD
3 BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN.docx 29 Kb 28/07/2020 WORD

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 YML EDO Mẫu lệnh giao hàng hãng tàu YML 244 Kb 26/10/2020 PDF
2 HLC EDO Mẫu lệnh giao hàng điện tử hãng tàu HLC 116 Kb 26/10/2020 PDF
3 OOCL EDO Mẫu lệnh giao hàng điện tử hãng tàu OOCL 145 Kb 26/10/2020 PDF
4 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx 28 Kb 28/07/2020 WORD
5 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai MST, đơn giá, số lượng….) 28 Kb 28/07/2020 WORD
6 BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN.docx 29 Kb 28/07/2020 WORD