Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Search

# Name Description Size Date Type
1 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx 28 Kb 07/28/2020 WORD
2 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai MST, đơn giá, số lượng….) 28 Kb 07/28/2020 WORD
3 BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN.docx 29 Kb 07/28/2020 WORD

# Name Description Size Date Type
1 Mẫu điều chỉnh hóa đơn KHÔNG CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx 28 Kb 07/28/2020 WORD
2 Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH.docx Mẫu điều chỉnh hóa đơn và CẦN XUẤT HĐ ĐIỀU CHỈNH (ví dụ sai MST, đơn giá, số lượng….) 28 Kb 07/28/2020 WORD
3 BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN.docx 29 Kb 07/28/2020 WORD