Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Search

# Name Description Size Date Type
1 MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN (phải phát hành HĐ điều chỉnh) (1).docx 26 Kb 12/26/2019 WORD
2 Domestic tariff 2020_ENG.pdf 7,382 Kb 12/19/2019 PDF
3 Domestic Tariff 2019 ENG Domestic Tariff 2019 HICT 6,933 Kb 07/31/2019 PDF

# Name Description Size Date Type
1 MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN (phải phát hành HĐ điều chỉnh) (1).docx 26 Kb 12/26/2019 WORD
2 International tariff 2020_ENG.pdf 4,475 Kb 12/19/2019 PDF
3 International Tariff 2019 ENG International Tariff 2019 HICT 4,961 Kb 07/31/2019 PDF